Poznajmy się

Publikacja nr 44 – Koncepcje etyczne a ich zastosowanie do budowy teorii wychowania

Nakładem Wydawnictwa Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu ukazała się publikacja  pt. Koncepcje etyczne a ich zastosowanie do budowy teorii wychowania, autorstwa Pauliny Dubiel-Zielińskiej.

 

 

 

 

Autor/redaktor Paulina Dubiel-Zielińska
ISBN 978-83-948622-4-4
Wydanie 1
Rok 2019
Miejsce Oświęcim
Nakład  100 egz.
Cena 47,25 zł  (w tym 5% VAT)

 

Spis treści
Wstęp
Rozdział 1. Nurty i teorie w wychowaniu
1.1 Pojęcie „nurtu”, „teorii” i „koncepcji” w wychowaniu
1.2 Tło historyczne – filozofia i pedagogika na przestrzeni dziejów
1.2.1 Starożytna myśl filozoficzna i jej pedagogiczne implikacje
1.2.2 Średniowieczna myśl filozoficzna i jej pedagogiczne implikacje
1.2.3 Renesansowa myśl filozoficzna i jej pedagogiczne implikacje
1.2.4 Nowożytna myśl filozoficzna i jej pedagogiczne implikacje
1.3 Szczegółowa charakterystyka nurtów i teorii w wychowaniu
1.3.1 Nurty w wychowaniu
1.3.2 Teorie w wychowaniu
Pedagogika filozoficzna – normatywna
Chrześcijańska pedagogika personalno-egzystencjalna
Pedagogia społeczno-personalistyczna
Pedagogika serca
Duchowa pedagogia miłości
Pedagogika niedyrektywna
Pedagogia nieautorytarna
Pedagogika Gestalt
Pedagogia wychowania integralnego
Pedagogika antyautorytarna
Pedagogia radykalnego humanizmu
Krytyczna nauka o wychowaniu
Pedagogika emancypacyjna
Pedagogika międzykulturowa
Dekonstrukcja a pedagogika przezwyciężania obcości
Pedagogika analityczno-krytyczna
Antypedagogika – postpedagogika
Pedagogika [w] ponowoczesności
Podsumowanie
Rozdział 2. Charakterystyka nurtów będących fundamentem dla wybranych koncepcji etycznych
2.1 Konsekwencjalizm
2.1.1 Geneza konsekwencjalizmu – utylitaryzm
2.1.2 Rozwój konsekwencjalizmu
2.1.3 Konsekwencjalizm i utylitaryzm – ujęcie analityczno-syntetyczne. Główne założenia
2.1.4 Pedagogiczne implikacje konsekwencjalizmu na przykładzie utylitaryzmu
2.2 Personalizm
2.2.1 Geneza personalizmu
2.2.2 Rozwój personalizmu
2.2.3 Główne założenia personalizmu
2.2.4 Pedagogiczne implikacje personalizmu
Personalizm platońsko-augustiański i jego pedagogiczne implikacje
Personalizm arystotelesowsko-tomistyczny i jego pedagogiczne implikacje
Podsumowanie
Rozdział 3. Analiza wybranych koncepcji etycznych, które są podwaliną dla teorii wychowania
3.1 Specyfika „etyki społecznych konsekwencji”
3.1.1 Geneza
3.1.2 Podstawowe założenia
3.1.3 Wartości podstawowe w „etyce społecznych konsekwencji”
3.1.4 Słuszność działania w założeniach „etyki społecznych konsekwencji”
3.2 Specyfika „etyki rozwoju”
3.2.1 Geneza
3.2.2 Podstawowe założenia
3.2.3 Wartości podstawowe w „etyce rozwoju”
3.2.4 Słuszność działania w założeniach „etyki rozwoju”
Podsumowanie
Rozdział 4. Konstruowanie teorii wychowania na bazie koncepcji etycznych
4.1 Filozoficzne rysy teorii wychowania – ujęcie historyczne
4.2 Drogi powstawania teorii wychowania
4.2.1 Szczegółowa charakterystyka myślenia i postępowania dedukcyjnego
4.3 Zasady i metody wychowania moralnego dowodem słuszności budowania teorii wychowania na bazie koncepcji etycznych
4.4 Konstruowanie teorii wychowania przedmiotem zainteresowania etyki stosowanej
4.5 Zasady budowania teorii wychowania na bazie koncepcji etycznych
Podsumowanie
Rozdział 5. Przykłady budowania teorii wychowania w oparciu o wybrane koncepcje etyczne
5.1 Spojrzenie na zagadnienia wychowawcze przez pryzmat „etyki społecznych konsekwencji”
5.1.1 Aplikacja „etyki społecznych konsekwencji”
Zasada humanizmu
Zasada ludzkiej godności
Zasada prawa moralnego
Zasada moralnej odpowiedzialności
Zasada sprawiedliwości
Zasada obowiązku
Zasada tolerancji
5.2 Spojrzenie na zagadnienia wychowawcze przez pryzmat „etyki rozwoju”
5.2.1 Aplikacja „etyki rozwoju”
Świadoma działalność nauczycieli, wychowawców, rodziców – sfera instytucjonalna oddziaływania wychowawczego
Kultura
Praca własna nad sobą
Podsumowanie
Zakończenie
Bibliografia
Aneks

Na skróty