Poznajmy się
E-LEARNING

Publikacja nr 6 „Idea samorządności w Polsce”

g448dUkazał się drukiem szósty tom serii wydawniczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu zatytułowany „Idea samorządności w Polsce – perspektywy rozwoju ziemi oświęcimskiej” pod redakcją Małgorzaty Kaute.

(…) idea samorządności rodziła się w Polsce w opozycji do władzy scentralizowanej, niczym nieograniczonej, praktycznie nie kontrolowanej. Zdecentralizowanie takiej władzy było koniecznością. Musiały się więc pojawić jednostki autonomiczne, rządzące się samodzielnie. Tylko one mogą faktycznie prowadzić odpowiednią politykę, umiejętną i efektywną. Muszą one kierować się potrzebami swoich mieszkańców i wykorzystywać lokalne zasoby. Ludzka społeczność jest polimorficzna, istnieje w wielu formach i kręgach. Przypomnijmy, że wśród społeczności, które występują pomiędzy jednostką, rodziną a społecznością państwową, istnieją społeczności terenowe. Wiążą się one z realizacją celów i zadań związanych z zamieszkaniem w różnych typach wspólnot terytorialnych, takich jak wieś, małe miasto, powiat, region, województwo. Społeczności terenowe (jak zresztą inne – na przykład zawodowe) mają istotne znaczenie dla rozwoju osoby ludzkiej, dla realizacji jej celów i zadań życiowych. Struktury pośrednie dają podstawę do upodmiotowienia społeczeństwa. Taka samorządność to droga do demokracji i do lepszego budowania dobra wspólnego – bonum commune. Społeczność to wspólnota osób, które dostrzegają dobro wspólne i dobrowolnie pragną je realizować.Ze wstępu prof. dr. hab. Lucjana Suchanka,
Rektora PWSZ w Oświęcimiu


Publikacja nr 6 PWSZ Oświęcim im. rtm. W. Pileckiego

Autor/redaktor  red. nauk. Małgorzata Kaute
ISBN 978-83-9253010-5-0
Wydanie 1
Rok 2008
Miejsce Oświęcim
Nakład  300 egz.
Cena  egzemplarz bezpłatny

Wydanie publikacji sfinansowane przez Urząd Miasta Oświęcim i Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu

Honorowy patronat – Marszałek Województwa Małopolskiego

Na skróty

Partnerzy Uczelni: